banner USF Home College of Arts & Sciences OASIS myUSF USF A-Z Index

USF Home > College of Arts and Sciences > Chemistry Department

Xiaodong (Mike)  Shi

Xiaodong (Mike) Shi

Xiaodong (Mike) Shi
Associate Professor

Contact

Office: BSF 310
Phone: 813/974-7249
Email:

Links

Graduate Students

Ying He, Abiola Jimoh, Xuming Li, Mengjia Liu, Shun Teng, Jing Wang, Chiyu Wei, Jingwen Wei, Teng Yuan, Shuyao Zhang